GP Getein Test COVID SARS-CoV-2

[:vi]

  • Độ nhạy 100%
  • Độ đặc hiệu 99%

[:]